บริษัทสรณ์พิศุทธ์ จำกัด

ผู้นำด้านบริหารจัดการหนี้ พร้อมบริการให้คำปรึกษา
ด้วยความเต็มใจ

บริษัทสรณ์พิศุทธ์

ดำเนินธุรกิจ
"บริหารหนี้ และรับว่าความธุรกิจเช่าซื้อ"

บริษัท ฯ จะไม่ดำเนินธุรกิจในด้านให้เช่าซื้อ โบรกเกอร์ ประกันภัย ประกันชีวิต สินเชื่อบุคคล หรือธุรกิจที่เป็นคู่แข่งกับ ผู้ว่าจ้าง

ข้อมูลบริษัท

 • ชื่อธุรกิจ : บริษัทสรณ์พิศุทธ์ จำกัด
 • ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0135551009687
 • ที่อยู่ : 59/246 หมู่บ้านฐานมั่นคงคลองสอง หมู่ที่ 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 • รายละเอียดสินค้า/บริการ : ติดตามทวงหนี้นิติบุคคลและบุคคลอื่นทั่วไป
 • วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง : 29 ก.ย. 2551
 • สถานะนิติบุคคล : ยังดำเนินกิจการอยู่

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทสรณ์พิศุทธ์ จำกัด ประกอบด้วย

ปรัชญาองค์กร

  ทีมงานมีความมุ่งมั่น เจตนารมณ์ที่จะบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพอย่างดีเยี่ยมพร้อมีคุณธรรม จริยธรรม

วิสัยทัศน์

  มุ่งเน้นบริการด้วยความเป็นธรรม

พันธกิจ

  สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อลูกค้า

นโยบายบริษัท

  1. ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
  2. ทำงานเป็นทีม
  3. ยึดมั่นในความซื่อสัตย์
  4. รับผิดชอบ
  5. เปลี่ยนแปลง
  6. กล้าหาญ
  7. สร้างสรรค์

สาระน่ารู้

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ มาตราต่างๆ และ PDPA

บริการ

สรณ์พิศุทธ์ "บริการด้วยใจ ฉับไวตรงเวลา รักษาความเป็นธรรม"

นโยบายการให้บริการ

1. วัฒนธรรมองค์กร และบทบาทของผู้บริหาร

2. การสื่อสารและการให้ความรู้แก่พนักงาน อ่านต่อ >>>

นโยบายด้านบุคลกร

พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท อ่านต่อ >>>

นโยบายด้านเทคโนโลยี

จัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยี ระบบที่สามารถรองรับงานของธุรกิจที่เหมาะสม และเพื่อให้เป็นไปตามที่ พรบ.ติดตามทวงถามหนี้กำหนด เช่น อ่านต่อ >>>

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

1. เพิ่มยอดการชำระหนี้ จากธุรกิจเช่าซื้อที่เติบโตขึ้น

2. ลดปัญหาการเกิดหนี้สูญ
อ่านต่อ >>>

การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ

เป็นหัวใจหลักของธุรกิจบริการทุกแห่ง ดังนั้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในธุรกิจบริการต้องมีจิตใจรักในงานด้านบริการ (Service Mind)
ผู้ให้บริการต้องมีความสมัครใจทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ มีความเสียสละ ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ต้องมีใจรักและชอบในงานบริการ

การเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศนั้น ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านควรคำนึงถึงข้ออื่น ๆ อีก ดังนี้

Knowledge

ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ในงานที่ตนรับผิดชอบที่สามารถตอบข้อซักถามจากผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ในเรื่องของสินค้าที่นำเสนอ ประวัติองค์กร ระเบียบ นโยบายและวิธีการต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดเสียหาย และ ต้องขวนขวายหาความรู้จาก เทคโนโยลีใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

Observe

ผู้ทำงานบริการจะต้องมีลักษณะเฉพาะตัวเป็นคนมีความช่างสังเกต เพราะหากมีการรับรู้ว่าบริการอย่างไรจึงจะเป็นที่พอใจของผู้รับบริการก็จะพยายามนำมาคิดสร้างสรรค์ ให้เกิดบริการ ที่ดียิ่งขึ้น เกิดความพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการได้ มากยิ่งขึ้น

Enthusiasm

พฤติกรรมความกระตือรือร้น จะแสดงถึงความมีจิตใจในการต้อนรับ ให้ช่วยเหลือแสดงความห่วงใย จะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ในการช่วยเหลือผู้รับบริการ

Manner

กิริยาวาจาเป็นสิ่งที่แสดงออกจากความคิด ความรู้สึก และส่งผลให้เกิดบุคลิกภาพที่ดี ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการมีความสบายใจที่จะติดต่อขอรับบริการ

Creative

ผู้ให้บริการควรมีความคิดใหม่ ๆ ไม่ควรยึดติดกับประสบการณ์หรือบริการที่ทำอยู่ เคยปฏิบัติมาอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นไม่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการจึงควรมีความคิดใหม่ ๆ ในการปฏิรูปงานบริการได้ดี

Emotional control

งานบริการเป็นงานที่ให้ความช่วยเหลือจากผู้อื่น ต้องพบปะผู้คนมากมายหลายชนชั้น มีการศึกษาที่ต่างกัน ดังนั้นกิริยามารยาทจากผู้รับบริการจะแตกต่างกัน เมื่อผู้รับบริการไม่ได้ตั้งใจ อาจจะถูกตำหนิ พูดจาก้าวร้าว กิริยามารยาทไม่ดี ซึ่งผู้ให้บริการต้องสามารถควบคุมสติอารมณ์ได้เป็นอย่างดี

Calmness

ผู้รับบริการส่วนใหญ่จะติดต่อขอความช่วยเหลือตามปกติ แต่บางกรณีลูกค้าที่มีปัญหาเร่งด่วน ผู้ให้บริการจะต้องสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุและคิดหาวิธีในการแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ อาจจะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากหลายทางเลือกในการให้บริการแก่ลูกค้า

Attitude

การบริการเป็นการช่วยเหลือ ผู้ทำงานบริการเป็นผู้ให้ จึงต้องมีความคิดความรู้สึกต่องานบริการในทางที่ชอบ และเต็มใจที่จะให้บริการ ถ้าผู้ใดมีความคิดความรู้สึกไม่ชอบงานบริการ แม้จะพอใจในการรับบริการจากผู้อื่น ก็ไม่อาจจะทำงานบริการให้เป็นผลดีได้ ถ้าบุคคลใดมีทัศนคติต่องานบริการดี ก็จะให้ความสำคัญต่องานบริการ และปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เป็นผลให้งานบริการมีคุณค่าและนำไปสู่ความเป็นเลิศ

Responsibility

ในด้านงานทางการตลาด และการขาย และงานบริการ การปลูกฝังทัศนคติให้เห็นความสำคัญของลูกค้าหรือผู้รับบริการด้วยการยกย่องว่า “ลูกค้าคือบุคคลที่สำคัญที่สุด” และ “ลูกค้าเป็นฝ่ายถูกเสมอ” ทั้งนี้ก็เพื่อให้ ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างดีที่สุด

วุฒิบัตร

ได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรบหลักสูตร จากธนาคารธนชาต

สำนักงานและกิจกรรม

ภาพที่ตั้งสำนักงาน และกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร

 • ทั้งหมด
 • ที่ตั้ง
 • ห้องทำงาน
 • กิจกรรม

สำนักงาน

กิจกรรม

สำนักงาน

ห้องทำงาน

กิจกรรม

สำนักงาน

>

ห้องทำงาน

ห้องทำงาน

กิจกรรม

CEO

ผู้บริหาร

นางสาวสุลีวรรณ์ วงยะมาต

กรรมการผู้จัดการ

Contact Us

บริษัทสรณ์พิศุทธ์ จำกัด

ดำเนินธุรกิจบริหารหนี้ และรับว่าความธุรกิจเช่าซื้อ มีพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอยางดี ด้วยเล็งเห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการ และให้ความสำคัญกับชื่อเสียงของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยคำนึงถึงการบริการลูกค้าอย่างมีศีลธรรม และด้วยความร่วมมือจากทีมทนายความที่มีประสบการณ์ โดยรับว่าความทั้งคดีแพ่ง และคดีอาญา

59/246 หมู่บ้านฐานมั่นคงคลองสอง หมู่ที่ 7
ต.คลองสอง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

admin@sornphisut.co.th

Phone Number: 0-2105-4223
Fax Number: 0-2101-0959