นโยบายการให้บริการ

1. วัฒนธรรมองค์กร และบทบาทของผู้บริหาร

  รับผิดชอบในการผลักดันและสนับสนุนการให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นธรรม เป็นหัวใจของวัฒนธรรมองค์กร โดยมีหน้าที่รวมถึงการมอบหมายและกำหนดบทบาทของผู้บริหารหรือคณะทำงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

2. การสื่อสารและการให้ความรู้แก่พนักงาน

  พนักงานทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าได้รับการสื่อสารเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม รวมทั้งได้รับการฝึกอบรมที่เพียงพอให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมและส่งเสริมการนำไปปฏิบัติจริง

3. การควบคุม กำกับ และตรวจสอบ

  มอบหมายหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการทำหน้าที่การควบคุมกำกับ พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน ตามกฎหมายข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและกระบวนการภายในเกี่ยวข้อง

4. การปฏิบัติงานและแผนรองรับการปฏิบัติงาน

  ต้องมีมาตรการที่จะบริหารจัดการการให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงระบบการปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจทั้งกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน

นโยบายด้านบุคลกร

พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท

  เน้นสร้างบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ วางโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังคนอย่างเหมาะสม พัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างผลงานที่ดี ตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจ และสามารถเติบโตก้าวหน้าในสายงานอย่างต่อเนื่อง

นโยบายด้านเทคโนโลยี

จัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยี ระบบที่สามารถรองรับงานของธุรกิจที่เหมาะสม และเพื่อให้เป็นไปตามที่ พรบ.ติดตามทวงถามหนี้กำหนด เช่น

  1. ระบบจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
  2.ระบบโทรศัพท์ ที่บันทึกไฟล์เสียงได้ สามารถตรวจสอบไฟล์เสียงได้ บล็อคโทรได้วันละ 1 ครั้ง ตาม พรบ.ทวงถามหนี้
  3.ระบบสำรองข้อมูล ป้องกันข้อมูลสูญหาย ด้วย Domain Server เป็นต้น

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

  1. เพิ่มยอดการชำระหนี้ จากธุรกิจเช่าซื้อที่เติบโตขึ้น
  2. ลดปัญหาการเกิดหนี้สูญ
  3. ได้รับข้อมูลและปัญหาของลูกหนี้อย่างถูกต้องซึ่งจะเป็นแนวทางให้ลูกค้าวางแผนการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
  4. คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อลูกหนี้ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ดีต่อทุกฝ่าย