แผนการดำเนินธุระกิจ

1.บริษัท ฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารหนี้ และรับว่าความธุรกิจเช่าซื้อ

2.ที่อยู่สำนักงานใหญ่ 59/246 หมู่บ้านฐานมั่นคงคลองสอง หมู่ที่ 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

3.มาตรฐานการปฏิบัติงานและการควบคุม บริษัทมีการกำหนดเจ้าหน้าที่และหน้าที่ความรับผิดชอบงานต่าง ๆ อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดเก็บเอกสาร ทรัพย์สินต่าง ๆ ของบริษัท ฯ และดูแลทรัพย์สินของลูกค้าอย่างมีระบบปลอดภัย รวมถึงเตรียมพร้อมอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

4.บริษัท ฯ ได้จัดเตรียมแผนฉุกเฉิน โดยได้กำหนดแนวทางในการป้องกัน แก้ไขตามข้อกำหนด และยังมีการติดตามสถานการณ์ตลอดเวลา โดยมีการทบทวนและซักซ้อมปีละ 2 ครั้ง
ร้องเรียนออนไลน์