วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ทรัพย์สินเสียหาย

แจ้งเหตุไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

1.เมื่อพบเหตุการณ์ทรัพย์สินเสียหาย จะต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและดำเนินการระงับเหตุกรณ์ความเสียหายเบื้องต้นโดยทันที

เจ้าหน้าที่ระงับเหตุการณ์โดยทันที

1.ให้เจ้าหน้าที่ทำการระงับหรือบรรเทาความเสียหายโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ในขณะนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสียหายเพิ่มเติมหรือลุกลามออกไป

2.กรณีที่เป็นการเสียหายด้านข้อมูลสารสนเทศ ให้ระงับการติดต่อทั้งภายในและภายนอก และทำการตรวจสอบแก้ไขข้อมูล ณ จุดนั้นอย่างรวดเร็ว

3.เพื่อไม่ให้การทำงานเกิดความสะดุดอาจจำเป็นต้องนำฐานข้อมูลสำรองมาใช้ทดแทนในส่วนที่เกิดความเสียหายด้านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หากตรวจพบว่าเป็นความเสียหายทางด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

4.หากตรวจพบว่าเป็นความเสียหายทางด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องทำการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชุดใหม่ทดแทน เพื่อให้การทำงานยังดำเนินต่อไปได้

5.กรณีที่เป็นข้อมูลด้านเอกสาร ทั้งเอกสารภายในและภายนอกให้ดำเนินการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อเท็จจริงและลงโทษผู้ที่กระทำความผิดตามความเหมาะสม

6.หากเป็นกรณีที่ทรัพย์สินสูญหายหรือถูกโจรกรรม หรือได้รับความเสียหายจากการกระทำของบุคคลภายนอก ต้องติดต่อแจ้งความยังสถานีตำรวจในท้องที่เกิดเหตุโดยทันที

ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้เกี่ยวข้อง

1.ให้เก็บรักษาซากทรัพย์สินที่เสียหายหรือรักษาสภาพแห่งความเสียหายไว้เพื่อรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเสียหาย

1.ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกในอนาคต
ร้องเรียนออนไลน์