" บริษัท สรณ์พิศุทธ์ จำกัด บริการด้วยใจ ฉับไวตรงเวลา รักษาความเป็นธรรม "

  ALT NAME

  นโยบายการบริหาร


  บริษัท สรณ์พิศุทธ์ จำกัด มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงหนี้ที่เป็นธรรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมด้านการบริหาร ทวงถามหนี้

  ข้อมูลเพิ่มเติม
  ALT NAME

  เทคโนโลยีที่ทันสมัย


  บริษัท สรณ์พิศุทธ์ จำกัด ได้นำระบบสารสนเทศที่ทันสมัย มาใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงาน และการให้บริการแก่ผู้ว่าจ้าง ด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อประโยชน์ และคุณภาพบริการที่ดี

  ข้อมูลเพิ่มเติม
  ALT NAME

  การปฏิบัติงานไม่ซํ้าซ้อน


  บริษัท สรณ์พิศุทธ์ จำกัด มีการบริหารขั้นตอนวิธีการในการจัดระเบียบงานให้ง่ายต่อความเข้าใจ มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ผู้ปฏิบัติงาน

  ข้อมูลเพิ่มเติม
  ALT NAME

  บุคลากรมีคุณภาพ


  พนักงานของบริษัท สรณ์พิศุทธ์ จำกัด ทุกคนพร้อมให้บริการด้วยทักษะการสื่อสารที่ดีเพื่อบริหารหนี้ให้ท่านและมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลภาคสนามที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี

  ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเพื่อนแนะนำเพื่อนLearn more

213


123


Learn more

สัมมนา ณ Harmony Resort Kaeng KrachanLearn more

Client / Brand Customer


ร้องเรียนออนไลน์