บริการของเรา

บริษัท สรณ์พิศุทธ์ จำกัด ใส่ใจคุณภาพผลงาน มาตรฐานสากลยอมรับ ประทับใจผู้ใช้บริการ

บริษัท สรณ์พิศุทธ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจบริหารหนี้ และรับว่าความธุรกิจเช่าซื้อ มีพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอยางดี ด้วยเล็งเห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการ และให้ความสำคัญกับชื่อเสียงของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยคำนึงถึงการบริการลูกค้าอย่างมีศีลธรรม และด้วยความร่วมมือจากทีมทนายความที่มีประสบการณ์ โดยรับว่าความทั้งคดีแพ่ง และคดีอาญา


การรับ-ส่งงานลงพื้นที่แบบ Real Time

บริษัท สรณ์พิศุทธ์ จำกัด ได้พัฒนาการรับส่งข้อมูลระหว่างพนักงานเร่งรัดหนี้สิน กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลภาคสนามโดยการพัฒนา Application รองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์ Smartphoneโดยนำระบบ Push Mail มาใช้ในการรับส่งข้อมูล และรูปภาพ ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัยมายิ่งขึ้น

บริษัท สรณ์พิศุทธ์ จำกัด ใส่ใจคุณภาพผลงาน มาตรฐานสากลยอมรับ ประทับใจผู้ใช้บริการบริษัท สรณ์พิศุทธ์ จำกัด มีพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีได้รับการอบรมด้านการบริหารหนี้ด้วยความสุภาพ และมีคุณธรรม โดยการเน้นให้พนักงานปฏิบัติงานตามร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงหนี้ที่เป็นธรรม อีกทั้ง บริษัท ฯ ยังมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลภาคสนามที่มีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ในการลง พื้นที่ ฯ และความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่นำมาใช้รับส่งข้อมูล สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

บุคคลากรของเรา

top

ระบบบันทึกเสียงอัตโนมัติ

บริษัท สรณ์พิศุทธ์ จำกัด ฝึกฝนพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้บทสนทนาที่แสดงถึงความเข้าใจลูกหนี้ การเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสม การเจรจาที่สุภาพ โดยในการปฏิบัติงานติดตามทุกขั้นตอนจะถูกบันทึกเสียงโดยอัตโนมัติ

top

โปรแกรมบริหารติดตามหนี้

บริษัท สรณ์พิศุทธ์ จำกัด ได้พัฒนาโปรแกรมเฉพาะสำหรับบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดการฐานข้อมูลลูกหนี้ และผู้ว่าจ้างให้มีความทันสมัย ทำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินงานไปได้ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง

top

ระบบตรวจสอบการติดตามงาน

บริษัท สรณ์พิศุทธ์ จำกัด นำระบบ GPS มาใช้ในการตรวจสอบ/ติดตาม การทำงานของทีมลงพื้นที่ภาคสนาม ซึ่งสามารถดูข้อมูล ตำแหน่งของรถปัจจุบัน บนแผนที่ประเทศไทย, เส้นทางวิ่งของรถได้ ทำให้สามารถตรวจสอบ / ติดตาม การทำงานของทีมลงพื้นที่ภาคสนามได้ตลอดเวลา

top

ระบบการรักษาความปลอดภัย

บริษัท สรณ์พิศุทธ์ จำกัด ได้ให้ความสำคัญในด้านการรักษาความปลอดภัย จึงทำได้นำระบบโทรทัศน์วงจรปิด เข้ามาช่วยในการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่ พร้อมทั้งยังสามารถตรวจสอบการทำงานของพนักงาน ผ่านทางจอ Mornitor บนเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ Stand Alone / Network

top

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย

บริษัท สรณ์พิศุทธ์ จำกัด ได้นำระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานระดับสากลมาใช้ภายในองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่


บริษัท สรณ์พิศุทธ์ จำกัด

" ใส่ใจคุณภาพผลงาน มาตรฐานสากลยอมรับ ประทับใจผู้ใช้บริการ "

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

1.เพิ่มยอดการชำระหนี้ จากธุรกิจเช่าซื้อที่เติบโตขึ้น

2.ลดปัญหาการเกิดหนี้สูญ

3.ได้รับข้อมูลและปัญหาของลูกหนี้อย่างถูกต้องซึ่งจะเป็นแนวทางให้ลูกค้าวางแผนการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อความสะดวกรวดเร็วแก่ลูกค้า บริษัทฯ สามารถรับ-ส่ง งานทาง E-Mali และแผ่น CD ได้ เพื่อลดภาระงาน ลดค่าใช้จ่าย และลดความยุ่งยากเรื่องการจัดทำเอกสารต่าง ๆ

ยอดการชำระหนี้

ร้องเรียนออนไลน์