ข้อมูลบริษัท

บริษัท สรณ์พิศุทธ์ จำกัด

ได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร "Laws and Regulations for Outside Agencies"

บริษัท สรณ์พิศุทธ์ จำกัด

ได้รับวุฒิบัตรผ่านการการอบรมหลักสูตร "OA กับการติดตามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ"

บริษัท สรณ์พิศุทธ์ จำกัด

ได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร "Laws and Professional Collection Technique"

บริษัท สรณ์พิศุทธ์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551 โดยคุณสุลีวรรณ์ วงยะมาต ดำรงตำแหน่ง ประธาน สำนักงานตั้งอยู่ที่ 59/246 หมู่บ้านฐานมั่นคงคลองสอง หมู่ที่ 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 มีพนักงานบริหารหนี้ทางโทรศัพท์ พร้อมด้วยทีมลงพื้นที่ภาคสนามที่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจบริหารหนี้ และรับว่าความธุรกิจเช่าซื้อ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตขึ้นของธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้นำเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน และตอบสนองความต้องการของลูกค้า

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ


วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง บริษัท สรณ์พิศุทธ์ จำกัด ประกอบด้วย

1. ปรัชญาองค์กร

• ทีมงานมีความมุ่งมั่น และเจตนารมณ์ที่จะบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพอย่างดีเยี่ยมพร้อมมีคุณธรรมและจริยธรรม

2. วิสัยทัศน์

• มุ่งเน้นบริการด้วยความเป็นธรรม

3. พันธกิจ

• สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อลูกค้า

4. นโยบายบริษัท

4.1 ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

• บริการลูกค้าด้วยใจ ถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว

• เข้าใจลูกค้า บริการให้ตรงตามความต้องการ

4.2 ทำงานเป็นทีม

• ทำงานเป็นทีมและรับผิดชอบร่วมกัน

• รับฟังความคิดเห็นและให้ความร่วมมือกับทีมงาน

4.3 ยึดมั่นในความซื่อสัตย์

• ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และโปร่งใส

• ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบายขององค์กรอย่างเคร่งครัด

4.4 รับผิดชอบ

• สามารถบรรลุงานที่ได้รับมอบหมายตามกำหนด

• รับผิดชอบต่อการตัดสินใจ การกระทำ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

4.5 เปลี่ยนแปลง

• เปิดใจรับการเปลี่ยนแปลง

• ปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์และเปลี่ยนเพื่อสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีกว่า

4.6 กล้าหาญ

• กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเอง

• กล้าที่จะทำสิ่งใหม่ ๆ อย่างสมเหตุสมผล

4.7 สร้างสรรค์

• คิดนอกกรอบ ไม่ยึดติดกับสิ่งเดิม ๆ

• สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เสมอ

แกลลอรี่

ร้องเรียนออนไลน์